مشاوره کسب و کار

گروه مشاوره کار و کسب کاریار شما را در راه اندازی و توسعه کسب و کارتان یاری می دهد. با بهره گیری از زمــان و تخصص کارشناسان ما، در هزینه های خود صرفه جویی نمایید. بـا هم بررسی می کنیم بر اساس مولفه های واقعی بازار هدف، چگونه محصولات، راهکارها و خدمات ما می تواند به رشد سریعتر کسب و کارتان کمک نماید.


مشاوره مدیریت به مدت چندین دهه، به عنوان خدمتی تخصصی و مفید به مدیران کمک می نماید، تا نسبت به تجزیه و تحلیل و راهگشایی مشکلات عملی سازمان، بهبود عملکرد، یادگیری از تجربیات مکنون و نهایتاً تعقیب فرصت های کسب و کار جدید اقدام نمایند. سالیانه چندین هزار بنگاه خصوصی و دولتی، از خدمات مشاوره مدیریت توأم با آموزش، مدیریت پروژه، مشاوره فناوری اطلاعات، مشاوره تأمین منابع مالی، مشاوره حقوقی، ممیزی و مهندسی مجدد فرآیندها و سایر خدمات تخصصی بهره  می گیرند.


طنز شیرینی که مدت هاست در خصوص مشاوران سنتی شنیده می شود، حکایت از تمایل وافر و روزافزون مشاوران نسبت به نمایندگی مدیران در سازمان ها دارد. شنیده ها از پیشرفت این روند تا بروز نمونه های متعددی از فرامین عزل و نصب، و حتی ویرایش و ابلاغ فرآیندها و آیین نامه های داخلی سازمان حکایت دارد. حال آنکه اساساً این تمایل در ادامه وظایف مدیریت و از آنجاییکه مشاور فاقد جایگاه رسمی و تعریف شده در سلسله مراتب است، در تناقض آشکار با نقش اصلی مشاور و تهدید بالقوه برای اثربخشی امر مشاوره است. مشاور شخصیتی (حقیقی یا حقوقی) است که در موقعیتی قرار می گیرد تا بر روی فرد، گروه یا سازمانی موثر بوده، درحالیکه هیچ قدرت مستقیمی برای ایجاد تغییرات و یا انجام برنامه ها ندارد. از طرفی مدیر فردی است که مسؤولیت مستقیم انجام امور را بر عهده دارد. با قبول این تعاریف، زمانیکه مسؤولیت مستقیم کاری را بر عهده می گیریم، به مثابه مدیر عمل می نماییم.


پارادایمی که در بالا اشاره شد، اگرچه در ارتباط با مشاوران کهنه  کار و صاحب نظر در سمت مشاوره سازمان های بزرگ مصادیق عینی داشته، اما در خصوص هسته های کارآفرین، استارتاپ ها و SMEها وضعیت به گونه ای کاملاً متفاوت است. الزامات کسب و کار های کوچک و متوسط و استارتاپ ها ایجاب می نماید مشاوره، به صورت محدود، دوره ای و با تمرکز بر موضوعی خاص (حتی به صورت بخشی و پراکنده) انجام گیرد. به همین جهت در سالیان اخیر، در پاسخ به این آسیب شناسی، پارادایم مذکور در چرخشی کامل، مباشرت، مربیگری و در بسیاری موارد اجرا و استقرار کامل طرح تا حصول نتیجه را جزو اجتناب ناپذیر فرآیند مشاوره شناسایی می نماید؛ تا جاییکه که برخی از مشاوران استارتاپ و سرمایه گذاران مخاطره پذیر اقدام به خرید نه تنها سهام، بلکه (در مواردی) حق مدیریت شرکت، در دوران حمایت می نمایند. در توضیح چرایی این امر به اختصار بایستی به محدودیت منابع مالی، انسانی و فناوری هسته های کارآفرین و استارتاپ ها درکنار پیچیدگی حداقلی فرآیندهای تعریف شده و همچنین عدم دسترسی به داده های کمی به منظور ارزیابی و ارائه راهکار مناسب توسط مشاور، به عنوان بخشی از مهمترین این عوامل اشاره نمود.