پر واضح است که امروزه در دنیای کسب و کار اصلی ترین عنصر “مشتری”  می باشد. مشتری مهمترین فرد در گروه مشاورین کار و کسب “کاریار” محسوب می شود. او خواسته های خود را برای ما به ارمغان می آورد و این وظیفه ماست که این خواسته ها را بهترین شکل پاسخ دهیم.

تحقق اصل “رضایت مشتری” یا به عبارت دیگر موفقیت در کسب و کار براساس اعتقاد و درک سخن “همیشه حق با مشتری است” و همچنین التزام عملی به اصل “مشتری مداری” می باشد. در حقیقت فهم و ارائه پاسخ مناسب به پرسش مهم “مشتری چه می خواهد؟” یکی از بنیادی ترین گامها در راستای رسیدن به اهداف فوق خواهد بود.


در گروه مشاورین کار و کسب  کاریار:

– احترام به مشتری و خواسته های او در سرلوحه کار ما قرار دارد.

– ما خود را موظف به پاسخگویی به نیازهای  مشتریان با بهترین کیفیت می دانیم.

– ما به محرمانگی و امنیت اطلاعات مشتریان پایبند بوده و آن را یک اصل  می دانیم.

– ما خود را متعهد به داشتن بالاترین استانداردهای کیفی در ارائه خدمات به مشتریان می دانیم.

– اصول اخلاقی کسب و کار رعایت می کنیم و تعهد به وجدان کاری داریم.

– در کار و ارتباط با مشتریان صداقت داریم.

– انضباط کاری، آراستگی خود و محیط کار را رعایت می کنیم.

– به تعهدات خود پایبندیم.

خرسندی شما عزیزان افتخار ماست.