سؤالات متداول (توسعه بازار / بازاریابی)

<<< بازگشت به بخش توسعه بازار / بازاریابی>>>

ارتباط دهنده کارفرما و شرکت کیست؟

مدیر پروژه، که وظیفه اش نظارت بر اجرای دقیق کارهای کارفرما می باشد.